Tere tulemast väliskaubanduse visualiseerimise rakendusse! Selle rakenduse abil on võimalik lihtsalt, kiirelt ja selgelt saada graafilisi ülevaateid (puukaart, kaart, joon-, pinddiagramm) Eesti kaupade väliskaubandusstatistikast. Väliskaubandusstatistika käsitleb kaupade liikumist Eesti ja teiste riikide vahel. Kaubavoogude tähistamisel kasutatakse mõisteid „eksport“ ja „import“.

Rakendusest saab näiteks teada, kes on Eesti ekspordi ja impordi peamised partnerriigid, milliseid kaupu neisse viiakse või neist tuuakse. Samal ajal pakub vahend üldisemate ülevaadete võimalusi. Alla on võimalik laadida nii graafilisi ülevaateid kui ka neid puudutavaid andmeid. Andmeid saab visualiseerida aasta, kvartali ja kuu järgi alates 2004. aastast nii päritoluriigi, saatjariigi kui ka saajariigi järgi.

Andmed

Kaupade visualiseerimiseks on kasutatud kombineeritud nomenklatuuri (KN), mis põhineb harmoneeritud süsteemil (HS). KN on kaupade klassifikaator, mida kasutatakse Euroopa Liidus (EL) väliskaubandusstatistikas ja tollimaksude määramisel. KN on Eestis kasutusel alates 2004. aasta maist. Kõige suuremaid KN-i jaotiseid on 21 ja neid tähistatakse Rooma numbritega. Jaotise number kaubakoodis ei kajastu. Jaotised koosnevad 99 grupist (2-kohaline KN-kood). Iga kaubagrupp jaguneb nelja-, kuue- ja kaheksakohalisteks koodideks.

Lingid, mis viivad vastava aasta kombineeritud nomenklatuuri täisversiooni juurde, leiab Statistikaameti veebilehelt. Seal on esitatud ka koodide muudatusi puudutav info.

Visualiseerimiseks kasutatavad andmed pärinevad Statistikaameti avaliku andmebaasi tabelist VKK10.

Riikide klassifitseerimise alus on Euroopa Ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubanduse statistika riikide ja territooriumide nomenklatuur (GEONOM), mille leiab Statistikaameti veebilehelt.

Kauba koguse täiendava mõõtühikute klassifikaatori leiab Statistikaameti veebilehelt.

Metoodika

Eestis kogub Euroopa Liidu riikidega tehtud tehingute kohta infot Statistikaamet Intrastati küsimustikuga. Euroopa Liidu väliste riikide kaubavahetuse kohta laekuvad andmed tollideklaratsioonidelt, mida kogub Maksu- ja Tolliamet.

Intrastati küsimustikke kauba lähetamise ja saabumise kohta peavad esitama need Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtted, kelle käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Partnerriigi järgi saab infot selle kohta, millistesse riikidesse on Eestist kaupa eksporditud ja millistest riikidest on kaupa Eestisse imporditud.

Kaupade väärtus on jooksevhindades. Ei sisalda teenuseid ja transiiti. Kogutud andmed on avaldatud põhikaubandussüsteemi alusel.

Jooksva aasta väliskaubandusstatistika andmeid täpsustatakse igal kuul, kahe viimase aasta andmeid kaks korda aastas (avaldatakse märtsis ja oktoobris). Kõik andmed avaldatakse statistikaameti avaldamiskalendri järgi.

Hinnangud

Nelja-, kuue- ja kaheksakohalise kaubakoodi tasemel on tabelites esitatud vaid kogutud andmed. Vastamata jätmisest või hilinenud vastamisest tingitud andmekao ja alla statistilise läve jäänud ettevõtete kohta ei anta EL-i riikidega peetavas kaubavahetuses hinnanguid nelja-, kuue- ja kaheksakohalise kaubakoodi tasemel. Hinnangud on lisatud andmebaasis olevatele andmetele jaotise, kahekohalise kaubakoodi ja riigi tasemel.

Mõisted

  • Eesti päritolu kaupade eksport – Eestis toodetud või töödeldud kaupade väljavedu teistesse riikidesse. Kaubaartikkel, mille tootmisega on seotud vähemalt kaks riiki, pärineb sellest riigist, kus seda selleks seadmestatud ettevõttes viimati märkimisväärselt ja majanduslikult põhjendatult töödeldi, nii et valmis uus toode või läbiti tähtis valmistamisetapp. EL-i metoodika kohaselt võib Intrastatis (kaubavahetus EL-i riikidega) päritoluriigiks märkida koodi „EU“, kui kaup on toodetud EL-is, aga pole teada, millises liikmesriigis, või „XX“ (riik teadmata), kui päritoluriik ei ole teada.
  • Eksport Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.
  • Import kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemiseks ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.
  • Kauba netokaal – kauba kaal ilma pakendita ja see esitatakse kilogrammides.
  • Kauba väärtus – kauba statistiline väärtus, impordi puhul on see ostuhind (CIF-väärtus), ekspordi puhul müügihind (FOB-väärtus). Kauba statistiline väärtus on toodud eurodes.
  • CIF-väärtus – kauba maksumus, mis sisaldab kauba hinda ja neid kulusid, mis on seotud kauba veo ja kindlustusega importiva maa riigipiirini.
  • FOB-väärtus – kauba maksumus, mis sisaldab kauba hinda ja neid kulusid, mis on seotud kauba veo ja kindlustusega eksportiva maa riigipiirini.
  • Põhikaubandussüsteem (special trade system) väliskaubanduse arvestuse süsteem, mille puhul võetakse arvesse vabaringluse piiri ületavad kaubad.
  • Partnerriigid – Ekspordi puhul on partnerriik sihtriik. Impordi puhul on kaks partnerriiki: saatjariik ehk riik, kust kaup on vahetult saabunud, ja päritoluriik ehk riik, kus kaup on toodetud. „Määramata riigi“ kasutamine ekspordis on seotud kaupade tarnimisega laevadele ja õhusõidukitele. Tegeliku sihtriigi märkimine ei ole sellisel juhul kohustuslik.

Kasutustingimused

Õigused

Statistikaameti avaldatavad andmed on avalikuks kasutamiseks. Igaüks võib isegi ärilistel eesmärkidel teha väljavõtteid, andmeid alla laadida, kopeerida, kohandada, printida, levitada, jagada ja linkida oma dokumentides, esitlustes, blogides, veebisaitidel ning õppematerjalides.

Statistikaameti statistikaväljund on autorikaitse objekt, mida kaitseb autoriõiguse seadus. Andmeid ja muud materjali avalikult kasutades palume viidata statistikaametile. Statistikaameti veebisaiti kasutades nõustute kasutustingimustega. Küsimuste korral kirjutage statistikaameti klienditoele aadressil stat@stat.ee.


Andmed ja materjal

Juurdepääsu andmetele, veebisaidile ja muule materjalile haldab Eesti statistikaamet.

Statistikaameti andmed ja muu materjal veebisaidil või mõnel muul andmekandjal on avaldatud tingimusel „nagu need on“ ja „nagu on kättesaadav“. Teeme kõik selleks, et andmed ja materjalid oleks täpsed ning täielikud, kuid ei saa seda tagada.

Statistikaamet võib andmeid ja materjale ette teatamata lisada, muuta, täpsustada või ajakohastada. Jätame endale õiguse osaliselt või täielikult muuta või piirata meie veebisaidi kasutamist või tühistada mis tahes teabe.

Statistikaamet ei vastuta veebisaidi või andmete kasutamisest tulenevate otseste ega kaudsete tagajärgede eest.

Statistikaamet ei väida ega taga, et veebisaidi sisu ja muud materjalid on pidevalt kättesaadavad.

Statistikaamet ei taga, et veebisaidil või selle mis tahes osas avaldatud andmed ja materjalid sobivad kasutaja konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Statistikaameti andmete, veebisaidi või nende osade kasutamise eest vastutab kasutaja, välja arvatud juhul, kui seda on eritingimustes selgelt teisiti väljendatud.


Soovitused

Statistikaameti veebisaidi platvormid ja tööriistad on hoolikalt valitud. Internet aga ei ole kunagi täiesti turvaline. Iga kasutaja vastutab ise oma arvutisüsteemi turvalisuse eest.

Kui kasutate statistikaameti veebisaiti, soovitame hinnata, kas esitatud andmed ja materjalid on teie eesmärke arvestades piisavalt täpsed, täielikud, aja- ja asjakohased.

Kui kasutate statistikaameti materjale oluliste otsuste langetamisel, võtke ühendust meie klienditoega aadressil stat@stat.ee, et saada asjakohast nõu.

Palun andke meile teada kõigist ebatäpsustest või vigadest statistikaameti veebisaidil või selle osades, võttes meiega ühendust aadressil stat@stat.ee.